EN  FI  SV
0600-1-1616 Telefontjänst mån–lör 9–21, sön 11-19 (1,78 € / min. + lna)
Köp dina officiella biljetter till konserter, festivaler, sportevenemang, teater och live stream från Tiketti.
OBS:
Internet Explorer 11 och äldre versioner är inte längre stödda. Uppdatera din browser till en nyare version eller använd en annan browser.

Info / Biljettköp / Tiketti - Användarvillkoren för MinTiketti

Tiketti - Användarvillkoren för MinTiketti

Tiketti - Användarvillkoren för MinTiketti  

Allmänt

På Tikettis webbsida är det möjligt att använda de flesta tjänsterna utan registrering.
En registrerad användare kan förvalta sin egen kundprofil samt betrakta sina bokningar och göra ändringar på dem.

Före registrering ska användaren läsa och acceptera användarvillkoren för MinTiketti och bekanta sig med dataskyddsbeskrivningen.

Registrering

Användaren registrerar sig när han eller hon lämnar in sina uppgifter på sidan Registrering i Tikettis webbtjänst. Man kan registrera sig personligen eller som representant till ett företag.

Personuppgifterna och hur de används

Personuppgifterna som användaren uppgav vid registrering lagras i Tikettis kundregister och de används för underhåll av kundförhållande mellan Tiketti och användaren, utveckling av tjänsten samt andra syften som nämns i dataskyddsbeskrivningen. Läs närmare om behandling av personuppgifterna i en separat dataskyddsbeskrivning.
Om användaren har gett tillstånd till detta, kan kunduppgifterna användas för kontobaserad kommunikation per e-post och sms eller eventuellt reklam- och förmånmeddelanden skickas per e-post och/eller sms.  Användaren kan när som helst godkänna eller vägra att motta sådana meddelanden genom att ändra på sina kunduppgifter i webbtjänsten.

Den webbansvarigas ansvar och rättigheter

Tiketti strävar efter att hålla webbtjänsten öppen oavbrutet 24 timmar om dygnet året runt.
Tiketti garanterar dock inte dessa öppettider och ansvarar inte heller för avbryt i tjänsten och andra störningar som beror på omständigheter som ligger utanför Tikettis inflytandemöjligheter, så som allmänna störningar i datatrafiken eller systemkrasch eller andra motsvarande oöverkomliga hinder. Tiketti ansvarar inte för tjänsternas tillgänglighet, felfrihet, lämplighet till något särskilt syfte eller användning av tjänsten eller hinder för användningen eller några andra saker, om inte annat har uttryckligen avtalats. Tiketti har en rätt att tillfälligt ta tjänsten eller en del av den ur bruk till exempel på grund av webbsidans underhåll, anordningarnas underhåll eller av annan motsvarande anledning.
Tiketti har en rätt att stryka bokningar som användaren har gjort, om användaren bryter mot eller kringgår tjänstens användarvillkor eller inte förfar i enlighet med lag eller god sed.

Tiketti har en rätt att göra ändringar i tjänsten samt ensidigt ändra på alla villkor utan att meddela om detta genom tjänsten till användaren. Användaren godkänner dessa ändringar när han eller hon använder tjänsten.
Tiketti ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som eventuellt orsakas av användning av tjänsten. Tiketti ansvarar inte heller för eventuella skador som har orsakats av problem i tjänstanvändningen, förseningar, avbryt eller några andra tekniska fel som försvårar användningen av tjänsterna.

Användarens ansvar och förpliktelser

Användaren ansvarar för all användning av tjänsten som sker med de personuppgifter som användaren uppgett. Användaren förbinder sig att endast använda tjänsten i syften som är i enlighet med lag och god sed.
Användarnamnet och lösenordet är personliga, och man får inte överlåta dem till någon utomstående person. Användaren ansvarar för allt bruk av sitt användarnamn och sitt lösenord samt deras bevarande och hemlighållande. Om du tappar bort ditt lösenord kan du beställa ett nytt på Tikettis webbsida.

För att kunna använda tjänsten behöver du en dator med internetanslutning, och vissa delar av tjänsten kan kräva bestämda programvaror. Användaren själv ansvarar för den förutsatta anordningen och andra kostnader som tjänstanvändningen kräver. Användaren själv ansvarar även för sina dator- och datatrafikanordningar, deras bruk, datasäkerhet, säkerhetskopior, virusskydd, deras lämplighet för användning av tjänsterna samt andra motsvarande saker.

Användaren ansvarar till fullo för sådan skada som användaren orsakar till tjänsteleverantören, andra användare och tredje parter genom att använda tjänsten i strid mot lag eller god sed.
När användaren använder tjänsten eller delar av den ska han eller hon läsa och godkänna alla gällande villkor.
Tiketti kan vägra registrera användaren, om användaren bryter mot dessa användarvillkor eller förfar i strid mot lag eller god sed.

Immaterialrätter

Tiketti förbehåller sig alla rätter till tjänsterna och deras innehåll. Allt material som finns i tjänsterna är Tikettis egendom och skyddas av upphovsrätt samt andra immateriella rättigheter. Tjänsterna som sådana skyddas av upphovsrätt enligt Finlands gällande upphovsrättslag.
Tjänster får användas endast för deras överenskomna syfte. Användaren av tjänsterna har inte rätt att på något sätt helt eller delvis kopiera, annars reproducera, spara, överföra, skicka vidare, distribuera, publicera, lägga till i annat material eller ladda ner på sin egen dator något material som har anknytning med tjänsten utan Tikettis uttryckliga förhandsgivna skriftliga tillstånd. Användaren kan besöka webbplatsen och skriva ut webbsidor endast för personligt bruk. Det är förbjudet att använda något av varu- eller produktmärken samt något av företagsnummer eller logotyper som har en anknytning till tjänsten utan Tikettis uttryckliga förhandsgivna skriftliga tillstånd.
Förfarande som strider mot denna avtalspunkt kan leda till skadeståndsansvar och/eller straffrättsligt ansvar. Tiketti kan stänga av användarens tillgång till tjänsten, om användaren förfar på ett sätt som strider mot användarvillkoren.

Tredje parters tjänster och länkar till tredje parters webbsidor

Tjänsten kan ha kontakt med tredje parters tjänster (inklusive uppgifter som har anknytning med ditt användarkonto och annat material i de nämnda tjänsterna) för att tillåta dig använda dina uppgifter och annat material i Tikettis tjänst (t.ex. när en tredje parts engångsinloggningssystem används, kan tjänsten be om ditt tillstånd för att få vissa uppgifter). Tjänsten kan ha kontakt med dina sidor och profiler i de sociala medierna för att få information om dig, om du godkänner att dina sidor i de sociala medierna kan överlåta sådan information till Tiketti, och då kan Tiketti samla in denna information från dina profiler i de sociala medierna.

De tjänster som upprätthålls av Tiketti kan innehålla länkar till nätsidor som upprätthålls av tredje parter. Tiketti ansvarar inte till någon del för sådana webbsidor som upprätthålls av tredje parter eller deras innehåll. På webbsidor som upprätthålls av tredje parter och deras bruk tillämpas dessa tredje parters egna användarvillkor.

Tvistlösning och tillämplig lag


På dessa användarvillkor och deras tolkning tillämpas Finlands lag med undantag för bestämmelserna om lagval.
 
Meningsskiljaktigheter som eventuellt uppstår över användarvillkoren och avtalsförhållandet löses i första hand genom förhandling. Om förhandlingarna inte leder till enighet, löses tvister i första hand i Helsingfors tingsrätt. Om användaren är en fysisk person, har användaren enligt 12 kapitel 1 d § i konsumentskyddlagen (38/1978) och 10 kapitel 5 § i rättegångsbalken (4/1734) en rätt att väcka talan i den orts allmänna underrätt inom vars domkrets konsumenten har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om användaren är en fysisk person, har användaren även rätt att kräva att meningsskiljaktigheten ska prövas av konsumenttvistenämnden.

Giltighetstid

Dessa användarvillkor träder i kraft den 19.12.2014 och gäller tills vidare. Kunden godkänner användarvillkoren när han eller hon köper biljetter i tjänsten.