EN  FI  SV
0600-1-1616 Telefontjänst mån–lör 9–21, sön 11-19 (1,78 € / min. + lna)
Köp dina officiella biljetter till konserter, festivaler, sportevenemang, teater och live stream från Tiketti.
OBS:
Internet Explorer 11 och äldre versioner är inte längre stödda. Uppdatera din browser till en nyare version eller använd en annan browser.

Info / Biljettköp / Tiketti - Dataskyddsbeskrivning

Tiketti - Dataskyddsbeskrivning

Tiketti - Dataskyddsbeskrivning 

DATASKYDDSBESKRIVNING

15.2.2024

I denna dataskyddsbeskrivning förklarar vi hur vi i Tiketti Oy (“Tiketti”, “vi”) behandlar konsumentkundernas personuppgifter.

Denna dataskyddsbeskrivning omfattar alla Tikettis tjänster som riktar sig mot konsumenter, såsom biljett-, produkt-, verk- och tjänsteförsäljningen och marknadsföringen i samband med dem. Av denna helhet använder vi i dataskyddsbeskrivningen beteckningen ”Tjänsterna”.

Av vår dataskyddsbeskrivning framgår vilka personuppgifter vi behandlar och på vilken grund samt vilka skyldigheter och rättigheter såväl Tiketti som Tjänsternas användare har i samband med behandlingen av personuppgifterna.

Tiketti iakttar i all behandling av personuppgifter EU:s allmänna dataskyddsförordning, lagen om dataskydd samt annan tillämplig lagstiftning. En personuppgift är en uppgift med vilken en enskild person direkt eller indirekt kan identifieras. Till personuppgift hänvisas i denna beskrivning senare med ordet "användaren".

1 Registeransvarig

Den registeransvariga är Tiketti Oy (FO-nummer: 0116189-3), och användaren kan när som helst kontakta Tiketti genom följande kontaktuppgifter:

Tiketti Oy
adress: Urho Kekkonens gata 4–6 E
00100 Helsingfors
tfn: +358 10 843 1601
E-postadresserna:
[email protected]
[email protected]
www.tiketti.fi

2 Vilka personuppgifter samlar vi in om användaren?

Vi samlar in personuppgifter för de ändamål som nämns i denna dataskyddsbeskrivnings punkt 4. Uppgifter som vi samlar in kan variera i såväl ändamålet som datakällorna. Läs närmare under punkt 3 hur och var vi samlar in personuppgifter.

Uppgifter som användaren själv gett till Tiketti:
• identifieringsuppgifter, såsom namn, ålder, födelsetid
• kontaktuppgifter, såsom adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress
• registreringsuppgifterna för OmaTiketti-kontot, såsom användarnamn och krypterat lösenord
• fakturerings- och betalningsuppgifter som samlas in vid betalning
• biljett- och beställningsuppgifter samt avbeställningsuppgifter
• öppnande av elektronisk kommunikation och länkklick i anslutning till biljetter och beställningar
• kundrespons och andra kontakter såsom kundsamtal och e-postmeddelanden
• uppgifter om intressen, som getts av användaren
• kontaktspråk
• köphistoria, intressen utgående från köphistorian
• tillstånd, samtycken och förbud (även i samband med tredje parters tjänster)
• uppgifter som har getts i samband med enkäter och undersökningar
• kundtjänstsamtal, e-postmeddelanden och interaktion med kundtjänsten i olika tjänstekanaler
• andra uppgifter som samlats in med användarens samtycke, såsom svar i tävlingar

Vi samlar in uppgifter om användningen av Tjänsterna och användningsapparaternas tekniska egenskaper.

 

Andra uppgifter än de som användaren själv har gett:
• IP-adress (och landet)
• kakfiler
• handlingar och deras tidpunkter i Tjänsterna (såsom uppgifter om program som setts i Tjänsterna eller sidor som använts och tidpunkterna för dem)
• anordningarnas unika identifieringsnummer (anordningens ID)
• uppgifterna om anordningar som används, operativsystemets typ samt programversionerna
• information från inträdeskontrollen (så som biljettens valideringstid)
• webbläsarens typ och språkinställningar
• inloggningsinformation via tredje parters tjänster (Facebook, Google)
• användning av LiputOn -service som ägd av Tiketti när användaren säljer eller köper biljetter

Vi kan förknippa information som användaren själv har gett och/eller annan information än den som användaren har gett och spara i användarens segment till exempel enligt intressen som härletts från köphistorian

3 Hur kommer användarens uppgifter till oss?

Vi samlar in personuppgifterna i första hand från användaren själv. Genom att beställa biljetter, produkter, verk eller tjänster och att registrera sig som användare i OmaTiketti berättar användaren alltså oss information om sig själv. Dessutom samlas uppgifter in senare under kundförhållandet när användaren kontaktar oss eller använder våra Tjänster.

Vi kan också ta emot personuppgifter från tredje parter. Till sådana parter hör:
• de sociala mediernas tjänster som användaren använder för att logga in i Tjänsterna (Facebook, Google)
• företag som hör till samma koncern
• offentliga och privata adressregister
• samarbetspartner

4 För vilka ändamål används användarens uppgifter?

Vi använder personuppgifterna för dessa ändamål:

- beställning och leverering av biljetter, produkter, verk och tjänster samt skapande av OmaTiketti-kontot
- produktion, underhåll, skydd och utveckling av Tjänsterna samt personanpassning och rekommendationer
- personanpassad kundtjänst och riktad kundkommunikation
- direktmarknadsföring
- riktad marknadsföring utgående från användningen av tjänsterna, intressen, visningshistoria, demografiska uppgifter och positionsinformation
- att skapa och rikta marknadsförings- och andra undersökningar, analyser, segment och rapporter
- att säkerställa användbarhet och funktionalitet samt hindra och undersöka oegentligheter
- att planera affärsverksamhet och produktutveckling
- att säkerställa biljettförsäkring
- inträdeskontroll

Grunden för personuppgiftsbehandlingen är i första hand avtalet mellan Tiketti och användaren, som uppstår när

• användaren beställer eller köper biljetter, produkter, verk eller tjänster som säljs av Tiketti
• användaren registrerar sig som användare i OmaTiketti

Behandlingen av personuppgifterna vid beställningar och köp baserar sig också på lagstadgade skyldigheter, bland annat bokföringslagen.

Behandlingen av personuppgifterna för att underhålla kundförhållandet och för direktmarknadsföring baserar sig på Tikettis berättigade intresse.

Behandlingen av personuppgifter för direktmarknadsföring kan också basera sig på kundens samtycke, det vill säga att kunden kan beställa Tikettis nyhetsbrev utan att köpa eller beställa något från Tiketti. Då används uppgifterna endast för direktmarknadsföring.

5 Så bevarar Tiketti personuppgifter

Vi bevarar personuppgifter för att utföra och säkerställa Tjänsterna och uppfylla bokförings- och rapporteringsskyldigheter och -ansvar.

Bevaringstiden enligt bokföringslagen är sex år efter kalenderårets utgång. Det innebär att om användaren gör en beställning i dag, avlägsnar vi beställningsuppgifterna om sex år efter årets slut.

För direktmarknadsföring kan vi bevara personuppgifterna i över sex år, om användaren inom de senaste sex månaderna har öppnat åtminstone ett av Tikettis nyhetsbrev.

Användaren kan när som helst förbjuda att man använder hans eller hennes personuppgifter för marknadsföring.

6 Hur personuppgifterna skyddas

Personuppgifter behandlas i Tiketti av Tikettis arbetstagare och arbetstagarna i verksamhetsställena. Varje behandlare av uppgifter har tystnadsplikt.

Personuppgifterna skyddas med tillbörliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering av personuppgifter och anonymisering. Vi säkerställer dessutom feltoleransen och återhämtningen av uppgifterna.

I skyddsåtgärderna ingår bland annat säkerhetskontroll, passagekontroll, brandmurar och lösenordsskydd.

Vi anmäler eventuella brott mot informationssäkerhet utan dröjsmål direkt till myndigheter och användare som brottet berör enligt tillämplig lagstiftning.

7 Kakfiler och uppföljningstekniker i Tikettis Tjänster

Vi använder kakfiler, skript, webbsignaler och andra motsvarande tekniker i Tikettis tjänster för att identifiera terminaler, uppfölja och analysera användarna av Tjänsterna och deras användning och användningsvanor. Vi använder den information vi samlar in med dessa tekniker för att utveckla och rikta Tjänsterna samt rikta reklam och annan marknadsföring.

Med kakfil avses en textfil som webbläsaren sparar på användarens terminal. Vi kan koppla information som samlats in med kakfiler till identifierade användare och de personuppgifter vi samlat in om dem bland annat i samband med användarnamn, riktning och analysering.

Tjänsterna kan innehålla tredje parters kakfiler och motsvarande tekniker. Sådana tredje parter är mätnings- och uppföljningstjänster såsom Google Analytics samt annonsnätverk såsom Facebook. Dessa tredje parter kan alltså spara kakfiler på användarens terminal i samband med användningen av våra Tjänster.

Användaren kan när som helst avlägsna eller förhindra kakfilerna och all annan uppföljning vi använder i sin webbläsares eller terminals inställningar. När kakfilerna avlägsnas, byts användarens identifikator, som kakfilerna utnyttjar för att forma en användarprofil. Avlägsningen av kakfilerna förhindrar inte helt att uppgifter samlas in.

Om användaren inte vill att kakfilerna ska sparas på terminalen, kan användaren före användningen av Tikettis Tjänster eller när som helst under användningen inställa webbläsaren så att den inte accepterar kakfiler. En sådan inställning kallas för inkognito- eller private browsing-inställning. Tjänsternas funktionalitet kan påverkas av att kakfilerna och uppföljningen tas ur bruk.

Tredje parter, såsom annonsörer och annonsnätverk, kan utnyttja kakfiler och liknande uppföljningstekniker för att ta slutsatser om användarens sannolika intressen och rikta reklam och marknadsföring utgående från dessa slutsatser.

Vi utnyttjar denna information också för att rikta vår egen reklam och marknadsföring
i tredje parters tjänster.

På tredje parters tjänster tillämpas deras egen dataskyddspraxis och deras egna användarvillkor, och Tiketti svarar inte på något sätt för dessa parters behandling av uppgifter. Det är i användarens intresse att alltid omsorgsfullt bekanta sig med alla de tjänsters dataskyddspraxis och användarvillkor som man använder.

8 Till vem överlämnas personuppgifter?

Tiketti anlitar sig av utomstående tjänsteleverantörer för att utföra Tjänsterna. Dessa utomstående tjänsteleverantörer är behandlare av Tikettis personuppgiftsregister, och de behandlar alla personuppgifter för Tikettis räkning och enligt denna dataskyddsbeskrivning. Tiketti har säkerställt uppgifternas tillbörliga behandling genom dataskyddsavtal.

Personuppgifterna behandlas bl.a. av
• Kivra
• kreditkortsföretag
• Paytrail
• analystjänster
• Campaign Monitor
• ServiceNow
• Enreach
• Biljettombud och R-Kiosker
• Liana
• Lippu.fi (åtkomstkontroll av namngivna biljetter)

Biljettköparens personlig information lämnas ut till evenemangs arrangörerna för befogad ändamål.

Personuppgifter kan även överlämnas för grundade ändamål, till exempel till samarbetspartner för kundkommunikation. Vi strävar efter att berätta om överlämning på förhand på vår webbplats på försäljningssidorna för biljetter, produkter, verk och tjänster.

Vid överlämning iakttar vi alltid den gällande lagstiftningen.

Personuppgifter kan överlämnas för marknadsföring såsom direktmarknadsföring och riktad digital reklam samt för opinions- och marknadsundersökningar, uppdatering av uppgifter och andra motsvarande utredningar för våra samarbetspartner.

För marknadsföring överlämnas endast sådana användares uppgifter som har gett tillstånd till det i samband med en beställning eller ett köp.

Personuppgifter kan överlämnas till behöriga myndigheter och andra motsvarande instanser enligt deras krav, eller för övervakning och säkerställning av iakttagelse av Tjänsternas användarvillkor samt garantering av Tjänsternas säkerhet. Vid ett eventuellt företagsköp eller affärsköp eller en eventuell fusion eller utläggning av
verksamhet samt om ett koncernförhållande eller en ekonomisk intressegemenskap uppstår, kan alla personuppgifterna överföras till parterna till dessa.

Personuppgifter kan överföras inom samma koncern.

Personuppgifter kan överföras till länder utanför EU och EES i samband med producering och erbjudande av Tjänsterna. När vi överför personuppgifter till länder utanför EU och EES, ser vi till att alla uppgifter skyddas bland annat genom att avtala om personuppgifternas konfidentialitet och allt som har anknytning till behandlingen på det sätt som förutsätts av dataskyddslagstiftningen och med användning av standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen.

Tiketti använder det australiska Campaign Monitor för att skicka nyhetsbrev, automatisera marknadsföring och rikta marknadsföring. Campaign Monitor har verksamhetsställen bland annat i Sydney, London och San Francisco. Campaign Monitor är behandlaren av det personuppgiftsregister som underhålls av Tiketti. Campaign Monitor behåller informationen som lagras i Tikettis applikationen på deras servrar i Kalifornien.

9 Vilka rättigheter har användaren med anknytning till de uppgifter som har samlats in om honom eller henne?

Användaren har rätt att kontrollera de uppgifter som sparats om användaren.
Användaren kan kontakta Tiketti och be om att få veta alla de uppgifter som samlats in om honom eller henne.

Användaren har rätt att be om att hans eller hennes uppgifter ska rättas elleravlägsnas.
Användaren har rätt att be Tiketti om att rätta och komplettera felaktiga uppgifter som samlats in om användaren. Användaren har också rätt att be Tiketti om att avlägsna uppgifter som samlats in om honom eller henne.

Tiketti avlägsnar uppgifterna på användarens begäran inom rimlig tid om det inte finns en lagstadgad skyldighet eller en lagstadgad rätt att vidare bevara uppgifterna, till exempel med anknytning till skyldigheter och krav med anknytning till Tjänsterna.

Användaren har rätt att be om överföring av hans eller hennes uppgifter
Användaren har rätt att be om att de uppgifter om användaren som sparats i Tikettis register ska överföras till en annan registeransvarig.

Användaren har rätt att be om att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter begränsas
Användaren kan be Tiketti om att inte använda uppgifter som samlats in om användaren för vissa ändamål, såsom direktmarknadsföring.

Användaren har rätt att invända mot direktmarknadsföring
Användaren kan när som helst avbeställa marknadsföringsmeddelanden som skickas till honom eller henne antingen direkt via avbeställningslänken i meddelandena eller genom att anmäla förbudet till Tiketti. Invändning mot direktmarknadsföring hindrar inte att Tiketti skickar användaren kundkommunikation, såsom e-postmeddelanden om användarens OmaTiketti-konto, erbjudande av Tjänsterna och Tikettis affärsverksamhet.

Om behandlingen av personuppgifterna baserar sig på användarens samtycke, såsom beställning av nyhetsbrevet utan användning av Tjänsterna, kan direktmarknadsföring avbeställas på det ovan nämnda sättet.

Hindrande av riktad marknadsföring
Användaren kan be om att Tiketti inte ska koppla uppgifter som samlats in om användaren för att skapa profiler och använda dessa för att rikta direktmarknadsföring och reklam. Man kan be om profileringsförbud genom att kontakta Tiketti.

Användaren kan även hindra automatisk riktning av reklam genom att ändra inställningarna i sin webbläsare eller sin mobila apparat. I applikationer kan riktad marknadsföring förbjudas i applikationens inställningar. I olika applikationer och apparater finns dessa inställningar i olika platser. Mer information får du från
applikationernas och apparaternas utvecklare.

Användaren kan kontrollera tredje parters marknadsföring och riktning med anknytning till webbläsaranvändning och kakfiler antingen i sin helhet eller företagsspecifikt på webbplatsen Your Online Choices.

Att hindra positionsinformation
Användaren kan hindra att hans eller hennes positionsinformation används för riktad marknadsföring genom att ändra inställningarna i de applikationer han eller hon använder.

I en situation där en personuppgift som misstänks vara felaktig inte kan rättas eller avlägsnas eller det finns oklarheter i fråga om avlägsningsbegäran, begränsar företaget åtkomsten till uppgifterna.

10 Tiketti har rätt att ändra denna dataskyddsbeskrivning

Tiketti kan ändra denna dataskyddsbeskrivning. Om väsentliga ändringar meddelas i våra Tjänster eller till den e-postadress som uppgetts av användaren.

11 Hur kan jag kontakta?

Användaren kan lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna, om användaren upplever att hans eller hennes information inte har behandlats enligt den gällande lagstiftningen.

Dataskyddsmyndighetens kontaktuppgifter:
Dataombudsmannens byrå
PB 800
00521 Helsingfors
[email protected]
029 566 6700

Tikettis datasäkerhetsansvariga
[email protected]