EN  FI
Följ:
0600-1-1616 Telefontjänst mån–sön 9–21 (1,78 € / min. + lsa)

MinTiketti

Gör uppköp snabbare, få information om evenemang du gillar och se din orderhistorik

Logga in eller Registrera eller Glömt lösenordet?

OBS:
Du använder tydligen Safari och privat browser Tyvärr fungerar inte vår sida korrekt med privat browser. Vänligen avlägsna bruket av privat webbläsning eller använd en annan browser.

Info / Biljettköp

Info

Tiketti - dataskyddsbeskrivning 

30.11.2015

Dataskyddsbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/1999) och informationssamhällsbalken (917/2014) för Tiketti Oys kundregister.

1. Allmänt


Tiketti har respekt för sina kunders integritet.  Tiketti följer personuppgiftslagen samt andra lagar, förordningar och bestämmelser som tillämpas på behandlingen av personuppgifter och behandlar personuppgifter enligt god informationshanterings- och databehandlingssed. Tiketti förutsätter även att Tikettis samarbetspartners ska följa de ovannämnda regleringarna.

2. Registrets syfte


Tiketti behandlar endast sådana personuppgifter som är relevanta för att uppfylla de mål som bestäms i denna dataskyddsbeskrivning.

Personuppgifterna behandlas för underhåll och utveckling av kundförhållande samt kundkommunikation; distansförsäljning och fakturering; planering, utveckling och producering av tjänster och produkter; genomförande av tävlingar samt enkäter och marknadsundersökning

3. Registrets datainnehåll


Registret innehåller data om Tikettis kunder:

namn och adress
e-postadress
telefonnummer
tillstånd och förbud i samband med tjänster samt behandling av personuppgifter

Dessutom samlas följande uppgifter om kunder som har registrerat sig i Tikettis nättjänst:

födelseår
intressen
beställningshistoria

4. Regelmässiga uppgiftskällor


Registrets källor utgörs av de uppgifter som kunden själv lämnat i samband med användningen av Tikettis tjänster samt de uppgifter som lagras automatiskt under användningen av tjänsterna.

Uppgifter kan överföras från tredje parters register. Tiketti kan dessutom i samband med tjänster använda tredje parters tekniska verktyg till insamling av icke-personliga uppgifter. Ett sådant verktyg är till exempel Google Analytics.

5. Utlämnande av uppgifter


Tiketti fungerar som förmedlare av biljetter till olika evenemang för olika uppdragsgivare. Kundens uppgifter kan lämnas ut till evenemangarrangörer för förbättring av kundtjänst och/eller i direktmarknadsförings- och marknadsundersökningssyften. Uppgifter lämnas ut till tredje parter också i den mån som tekniska lösningar kräver detta för att försäkra att tjänsterna kan bjudas och underhållas.

Kundens personuppgifter lämnas inte ut utanför EU och ETA, om det inte är nödvändigt med tanke på tjänstens tekniska lösningar. Om uppgifter lämnas ut utanför EU och ETA, försäkrar Tiketti genom lämpliga avtal och andra åtgärder den lagenliga behandlingen av personuppgifterna.

6. Skydd av registret


Uppgifterna i kundregistret samlas i databaser som skyddas tillbörligt med brandvägg, lösenord och andra tekniska lösningar. Databaserna förvaras i låsta och övervakade utrymmen som är tillgängliga endast för nämnda personer.

Behandling av uppgifterna i registret förutsätter lösenord och användarnamn som beviljas av huvudanvändaren samt tillräckliga användarrättigheter.

Även om Tiketti gör sitt bästa för att skydda de personuppgifter det behandlar, kan det inte garantera att uppgifterna med absolut säkerhet är trygga medan de behandlas. Tiketti kommer att meddela på sin webbsida om eventuella dataskyddshot som hotar Tikettis kunders personuppgifters trygghet. Tiketti kan även tillfälligt stänga sin tjänst för att skydda sina kunders personuppgifter.

7. Kakfiler


En kakfil är en liten fil som lagras av en webbsida på besökarens anordning och som besökarens webbläsare bjuder ut till webbsidan på varje ytterligare besök. Med hjälp av kakor kan webbsidan till exempel upprätthålla sessionen (enskilt besök på webbsidan) under användningen. Kakor är inte personuppgifter, eftersom man inte kan identifiera en enskild användare med hjälp av dem. Kakor som lagrats på användarens dator gör det inte heller möjligt att betrakta de uppgifter som finns på användarens hårddisk.

Tiketti använder kakfiler för att känna igen och följa efter besökare på Tikettis webbplats, deras användning av webbplatsen samt deras användningsvanor för att kunna förbättra kvaliteten på sin tjänst och dess anpassningsmöjligheter och bjuda rekommendationer samt vidare utveckla sina tjänster. Besökare som inte vill att webbkakor ska lagras på deras anordning kan före besöket på webbsidan ändra på sin webbläsares inställningar så att den inte mottar kakor. Detta kan leda till att vissa av webbsidans egenskaper eventuellt inte fungerar så som de ska eftersom informationen som bjuds av kakorna saknas.

Tikettis webbsidor innehåller för tillfället inga tredje parters reklamer. I framtiden kan Tikettis webbsida innehålla tredje parters reklamer, och dessa reklamer kan lagra sina egna webbkakor på besökarens anordning. På sådana tredje parters webbtjänster tillämpas deras egna dataskyddsbeskrivningar, och Tiketti ansvarar inte för dessa aktörers datainsamling eller databehandling.

8. Rätt till insyn och förbud

Den registrerade har enligt 26 § i personuppgiftslagen rätt att kontrollera de uppgifter om den registrerade som har lagrats i kundregistret. Begäran om insyn ska sändas skriftligen och undertecknad till adressen:

Tiketti Oy
Urho Kekkonens gata 4-6
00100 Helsingfors

Den registrerade har en rätt att yrka på att felaktiga uppgifter som gäller den registrerade ska rättas, kompletteras eller utplånas, om uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen av personuppgifter är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Tiketti engagerar i dessa åtgärder även på eget initiativ. Den registrerade har även en rätt att förbjuda att den registrerades adressuppgifter använda för direktreklam genom att meddela Tiketti om förbudet med hjälp av de ovan nämnda adressuppgifterna.

9. Ändringar till denna dataskyddsbeskrivning

Tiketti kan tidvis ändra på denna dataskyddsbeskrivning. Alla ändringar kommer att uppdateras på Tikettis webbsida, och av denna anledning uppmanar vi kunderna att regelbundet kontrollera denna sida för att kunna observera eventuella ändringar i dataskyddsbeskrivningen. Ändringarna påverkar dock inte de registrerades rätter eller förpliktelser utan deras godkännande.

10. Registeransvarig och kontaktuppgifter

Tiketti Oy
Urho Kekkonens gata 4-6
00100 Helsingfors
hei@tiketti.fi
FO-nummer 0116189-3